தமிழ் கணிதம் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL MATHEMATICS GLOSSARY (2023)

A - வரிசை

ABACUS - மணிச்சட்டம்

ABCISSA - கிடைத் தொலைவு

ABELIAN GROUP - அபீலியன் குலம்

ABERRATION - பிழர்ச்சி

ABOVE BOUNDED - மேல்வரம்புடையது

ABRIDGE NOTATION - சுருக்கக் குறிமானம்

ABSOLUTE CONVERGENCE - தனி ஒருங்கல்

ACUTE ANGLE - குறுங்கோணம்

ADJACENT ANGLE - அடுத்துள்ள கோணம்

ADJACENT SIDE - அடுத்துள்ள பக்கம்

ADJOINT, ADJOINT MATRIX - உடனிணைப்பு, உடனிணைப்புக் அணி

ADJUSTED DIFFERENCE - சருசெய்த வேறுபாடு

AFFINE - கேண்மை

AFFINE PLANE - கேண்மைத் தளம்

AGGREGATION - திரள்வு

ALGEBRA - இயற்கணிதம்

ALGEBRAIC SUM - இயற்கணிதக் கூட்டுத்தொகை

ALTITUDE - குத்துயரம்

AMBIGUITY - ஈரடி

APOGEE - சேய்மைநிலை

APOSTERIORI - பிற்கணிப்பு

ARITHMETIC MEAN - கூட்டுச் சராசரி, கூட்டிடை

ARITHMETIC PROGRESSION/SERIES - கூட்டுத் தொடர்

ASCENDING ORDER - ஏறுவரிசை

ASYMPTOTE - அணிகுகோடு

AUTO-CORRELATION - தன் ஒட்டுறவு

B - வரிசை

BACKWARD DIFFERENCE - பின்னோக்கு வேறுபாடு

BALLISTIC CURVE - எறிபொருள் வளைவு

BASE, BASE 2 - அடிப்படை, இரண்டு அடிப்படை

BASE OF A LOGARATHM - மடக்கையடி

BASE VECTOR - அடிப்படைத் திசையன்

BASIS - அடுக்களம்

BASIS VECTOR - அடுக்களத் திசையன்

BINOMIAL - ஈருறுப்பு

BINOMIAL COEFFICIENT - ஈருறுப்புக் கெழு

BINOMIAL DISTRIBUTION - ஈருறுப்புப் பரவல்

BINOMIAL OPERATION - ஈருறுப்புச் செயலி

BISECTOR - சமவெட்டி

BOUNDARY CONDITION - வரம்புநிலைக் கட்டுப்பாடு

BOUNDED FUNCTION - வரம்புறுச் சார்பு

BOUNDED SET - வரம்புறுக் கணம்

BIVARIATE DISTRIBUTION - இருமாறிப் பரவல்

C - வரிசை

CARDIOID - நெஞ்சுவளை

CHAIN RULE - சங்கிலி விதி

CHARECTERISTIC (OF A LOGARATHM) - (மடக்கை) முழுவெண்

CIRCUMSCRIBED CIRCLE - வெளிச்சுற்று வட்டம்

CIRCUMSCRIBED POLYGON - வெளிவரைவுறுப் பலகோணம்

CLOSED INTERVAL - அடைத்த இடைவெளி

COAXIAL CIRCLES - பொது அச்சு வட்டங்கள்

(Video) Relation explanation in tamil @ssmathstamil3838

COAXIAL SPHERES - பொது அச்சுக் கோளங்கள்

COLLINEAR, COLLINEARITY - நேர்க்கோடமை, நேர்க்கோடமைவு

COLLISION - மோதுகை

COMBINATION - சேர்வு, சேர்மானம்

COMMON FACTOR - பொதுக் காரணி

COMMUTATIVE LAW (OF ADDITION, MULTIPLICATION ETC.) - (கூட்டல், பெருக்க போறவையின்) பரிமாற்று விதி

COMMUTATION GROUP - பரிமாற்றுக் குலம்

COMMUTATIVE LAW (OF ADDITION, MULTIPLICATION) - (கூட்டல், பெருக்கல்) பரிமாற்றல் விதி

COMPACT SET - இறுகியக் கணம்

COMPASS (GEOMETRY) - கவராயம்

COMPLEX NUMBER - சிக்கலெண்

COMPLEX VECTOR SPACE - சிக்கலெண் திசையன் வெளி

COMPONENDO ET DIVIDENDO - கூட்டல் கழித்தல் விகிதச் சமம்

CONJUGATE (ROOT, PLANE, MATRIX ETC.) - இணையிய(ம்) (மூலம், தளம், அணி, போறவை)

CONTINUOS FUNCTION - தொடர்ச்சியான‌ சார்பு மாறி

CONTINUOS VARIABLE - தொடர்ந்த மாறி

COORDINATE - ஆயம்

CORRELATION (COEFFICIENT) - ஒட்டுறவு (கெழு)

COS(INUSOIDAL), COSINE - துணைச்செவ்வளை(வு)

COSET - துணைக்கணம்

CURL - சுருட்டை

CURVATURE - வளைமை

CURVE - வளைவு

D - வரிசை

DECAGON - பதின்கோணம்

DECIMAL NUMBER SYSTEM - பதின்ம எண்முறை

DEGREE OF FREEDOM - உரிமை அளவெண்

DEL OPERATOR - வகைமம், வகைம இயக்கி - ∇ ≡ i (∂)/∂x) + j (∂)/∂y) + k (∂)/∂z); இங்கு x, y, z என்பது செவ்வக ஆயமுறை (rectangular coordinate system) ஆயங்கள்

DENOMINATOR - (பின்னப்)பகுதி, (பின்னக்)கீழெண்

DETERMINANT - அணிக்கோவை

DETERMINISTIC - உறுதிப்ப‌டு நிலை

DIAGONAL - மூலைவிட்டம்

DIAGONALLY OPPOSITE - மூலைவிட்டமெதிர்

DIAMETRICALLY OPPOSITE - விட்டமெதிர்

DIE - பகடை

DIFFERENTIATION - வகையீட்டல்

DIFFERENTIAL CALCULUS - வகையீட்டு நுண்கணிதம்

DIRECTRIX - இயக்குவரை

DIVISOR - வகுஎண், வகுத்தி

DISCRIMINANT - பண்புகாட்டி

DISJOINT SET - வெட்டாக்கணம்

DIVIDED BY (EG. 5 / 5) - அரன, வகுத்தல் (உதா. 5 அரன 5 சமன் 1, 5 வகுத்தல் 5 சமன் 1)

DIVERGENCE - விரிதல் - ஒரு திசையன் புலத்தின் குறிப்பிட்டப் புள்ளியில் உள்ள சுருக்கம் அல்லது விரிவின் அளவி; எ.டு. சூடேற்றபடும் காற்று விரியும் போது அதன் 'விரிதல் நேரமம் (positive) ஆகும்; வெப்பமாறும்போது சுருக்கத்தால் அதன் விரிதல் எதிர்மம் (negative) ஆகும்; விரிதல் அடர்த்தியின் மாற்றம் என கருதலாம்; வரையறைவு : div v ≡ ∇ . v = ∂vx/∂x + ∂vy/∂y + ∂vz/∂z

DUAL - இருமம்

E - வரிசை

ECCENTRICITY - மையப்பிறழ்வு

EXPECTATION - எதிர்ப்பார்ப்பு - ஒரு சோதனையின் அனைத்து நிகழக்கூடிய விளைவுகளின் சராசரி நிகழ்தகவு (mean probability of all outcomes);

EXPONENTIAL - அடுக்குக்குறி (வீதம்)

EXPONENTIAL SERIES - அடுக்குக்குறித் தொடர்

F - வரிசை

FRUSTRUM - அடிக்கண்டம் - ஒரு கூம்பு (cone), கூம்பகம் (pyramid) அல்லது கோளம் (sphere) இரு இணைத்தளங்களால் (parallel planes) வெட்டப்பட்டிருப்பின், அவ்விருத்தளங்களுக்கு இடையே அமைந்தப் பகுதி

(Video) India vs japan || mathematics challenge || 😅🤣🤣🤭

FREQUENCY - மீடிறன், மீள்திறன், நிகழ்வெண், நிகழ்வு

G - வரிசை

GENERATING FUNCTION - பிறப்பிக்கும் சார்பு

GEOMETRIC MEAN - பெருக்குச் சராசரி, பெருக்கலிடை

GEOMETRIC PROGRESSION/SERIES - பெருக்குத் தொடர்

GRADIENT - சரிவு - இந்த திசையளவு ஒரு திசையன் புலத்தின் பெருமமான அதிகரிப்பின் திசையில் நோக்கி இருக்கும்; வரையறைவு : grad f = ∇f ≡ (∂f/∂x) i + (∂f/∂y) j + (∂f/∂z) k

GREATEST COMMON FACTOR (GCF) - மீப்பெரு பொதுக் காரணி

H - வரிசை

HARMONIC MEAN - இசையிடை, இசைச்சராசரி

HIGHEST COMMON FACTOR (HCF) - மீப்பெரு பொதுக் காரணி

HISTOGRAM - செவ்வகப்படம்

HYPOTNEUSE - செம்பக்கம்

I - வரிசை

IF AND ONLY IF - இருந்தால் மட்டும்

IMAGINARY NUMBER - கற்பனை எண்

IMAGINARY ROOT - கற்பனை மூலம்

INCENTER - உள்மையம்

INDEPENDENT VARIABLE - சார்பில்லா மாறி, சார்பற்ற மாறி

INDUCTION - உய்த்தறிதல்

INEQUALITY - சமனிலி

INFINITE - கந்தழி, முடிவிலி

INFLEXION - மாறிடம் - ஒரு வளைவின் வளைமை, அதாவது சாய்வின் கதிர்வு மாறும் இடம்

INPROPER FRACTION - தகாப்பின்னம்

IMPROPER INTEGRAL - முறையிலாத் தொகையீடு

INSCRIBED CIRCLE - உள்தொடு வட்டம்

INSCRIBED POLYGON - உள்வரைவுப் பலகோணம்

INTEGRAL CALCULUS - தொகையீட்டு நுண்கணிதம்

INTEGRATION - தொகையீட்டல்

ITERATION - மறுசெய்கை

ITERATIVE PROCESS - மறுசெய்கை முறை

J - வரிசை

JOINT PROBABILITY - கூட்டு நிகழ்தகவு

K - வரிசை

L - வரிசை

LATTICE - கூடமைப்பு

LEADING DIAGONAL - தலைமை மூலைவிட்டம்

LEAST COMMON MULTIPLE (LCM) - மீச்சிறு பொது மடங்கு

LINEAR TRANSFORMATION - நேரியல் உருமாற்றம்

M - வரிசை

MAGNITUDE - பருமை

MAPPING - கோர்ப்பு

MATHEMATICAL MODEL - கணித மாதிரி

MAXIMA - பெருமம்

MEAN - இடை, சராசரி

MEDIAN - இடையம், அரைமம்

MEDIAN (AGE, INCOME, PRICE ETC) - இடைநடு

MEDIAN (TRIANGLE) - நடுக்கோடு

MINIMA - சிறுமம்

MINUS (EG 2 MINUS 2) - சய, கழித்தல் (உதா. 2 சய 2 சமன் 0, 2 கழித்தல் 2 சமன் 0)

MINUS (EG -2) - எதிர்ம (எ.டு. எதிர்ம 2)

MODE - ஆகாரம்

(Video) கணித மேதையின் கதை! | Story Of The Great Mathematician Srinivasa Ramanujan | News7 Tamil Prime

MULTINOMIAL COEFFICIENT - பல்லுறுப்புக் கெழு

N - வரிசை

n-th ROOT - n-ஆம் படி மூலம்

NEGATIVE NUMBER - எதிர்ம எண்

NULL SET - வெற்றுக் கணம்

NUMERATOR - (பின்னத்)தொகுதி, (பின்ன)மேலெண்

O - வரிசை

ODD - ஒற்றைப் படை

ODD FUNCTION - ஒற்றைப்படைச் சார்பு

ODDS AGAINST - பாதக விகிதம்

ODDS IN FAVOUR - சாதக விகிதம்

ONE-TO-ONE CORRESPONDENCE - ஒன்றுக்கொன்றான இயைபு

OPTIMAL VALUE, OPTIMUM - உகம மதிப்பு, உகமம்

ORIENTATION - திசைப்போக்கு

ORTHOCENTER - செங்கோண மையம், செங்குத்து மையம்

ORTHOGONAL - செங்கோண, செங்குத்து

ORTHOGONALITY - செங்குத்துமை

P - வரிசை

PARAMETER - கூறளவு, பண்பளவு

PARALLELOGRAM - இணைகரம்

PARALLELOPIPED - இணைகரத் திண்மம்

PERIGEE - அண்மைநிலை

PERPENDICULAR - செங்குத்து, செங்குத்தான

PERPENDICULAR BISECTOR - செங்குத்துச் சமவெட்டி, செங்குத்து இருசமவெட்டி, செங்குத்திருசமவெட்டி

PARTICULAR SOLUTION - சிறப்புத் தீர்வு, குறிப்பிட்டத் தீர்வு

PERMUTATION - வரிசைமாற்றம், வரிசைவகுதி

PLANE - தளம்

PLANE GEOMETRY - தளவடிவியல்

PLUS (EG. 5 + 5) - சய, கூட்டல் (உதா. 5 சய 5 சமன் 10), 5 கூட்டல் 5 சமன் 10)

PLUS (EG. +5) - நேர்ம (எ.டு. நேர்ம ஐந்து)

POLYGON - பலகோணம்

POLYHEDRON - பன்முகி

POLYNOMIAL - அடுக்குக்கோவை, பல்லுறுப்புக்கோவை

POSITIVE NUMBER - நேர்ம எண்

POSITIVE ROOT - நேர்ம மூலம்

PRIME ELEMENT - பகா உறுப்பு

PRIME NUMBER - பகா எண், வகுபடா எண்

PRIME FACTOR - பகாக்காரணி

PRIMITIVE - தொடக்கநிலை

PRIMITIVE POLYNOMIAL - தொடக்கநிலை அடுக்குக்கோவை

PROBABILITY - நிகழ்தகவு

PROBABILITY DENSITY - நிகழ்தகவு அடர்த்தி

PROBABILITY DENSITY FUNCTION - நிகழ்தகவு அடர்சார்பு

PYRAMID - கூம்பகம்

Q - வரிசை

QUADRANT - காலணை

R - வரிசை

RANDOM VARIABLE - சமவாய்ப்பு மாறி

RANGE - வீச்சு

RATIONAL NUMBER - விகிதமுறு எண்

RECTANGULAR COORDINATES - செவ்வக ஆயங்கள்

(Video) Trigonometry in tamil ll trigonometric identities ll important formula ll class 10

ROUNDING OFF - முழுதாக்கல்

ROW - நிரை

S - வரிசை

SCALAR - அளவெண்

SECANT (TRIGNOMETRY) - வெட்டுவளை - வரையறைவு : துணைச்செவ்வளையின் தலைகீழ்; sec ϑ ≡ 1/cos ϑ ≡ செம்பக்கம்/அயற்பக்கம்

SECTION - வெட்டுமுகம்

SECTION PLANE - தள வெட்டுமுகம்

SET - கணம்

SET SQUARE - மூலமட்டம்

SIMULTANEOUS EQUATIONS - ஒருங்கமைச் சமன்பாடுகள்

SIN(USOIDAL), SINE - செவ்வளை(வு) - வரையறைவு : sin ϑ ≡ எதிர்ப்பக்கம்/செம்பக்கம

SINGLE VALUED SET - ஒருமதிப்புச் சார்பு

SINGULARITY - வழுவிடம்

SOLID GEOMETRY - கனவடிவயியல்

SOLUTION - தீர்வு

SLIDE RULE - நழுவுசட்டம்

STANDARD DEVIATION - திட்டவிலக்கல், நியம விலகல் - ஒரு மதிப்புக்கணத்தின் (set of values) பரவல்; வரையறைவு : σ ≡ √{E((X-E(X))²} = √((E(X²)-(E(X))²) = √(var(X), இங்கு E(X) எதிர்ப்பார்ப்பு (expectation), var மாறுபாடு (variance) ஆகும்

SUMMATION - கூட்டல்

SYMMETRIC DIFFERENCE - சமச்சீர் வேறுபாடு

SYMMETRIC EXPRESSION - சமச்சீர்க் கோவை

SYMMETRIC POLYNOMIAL - சமச்சீர் அடுக்குக்கோவை - ஒரு அடுக்குக்கோவை P(X₁, X₂,...., Xn)இல் ஏதேனும் மாறிகளை இடைமாற்றினாலும் ஆதே அடுக்குக்கோவை பெறும் எனில், அதுவே சமச்சீர் அடுக்குக்கோவை ஆகும். ஆதாவது P(Xσ(1), Xσ(2),..., Xσ(n)) = P(X₁, X₂, ..., Xn), இங்கு σ என்பது குறியெண்கள் 1, 2, 3 ஆகியவைகளின் ஏதேனும் வரிசைமாற்றம் (permutation) ஆகலாம்; எடு. X₁³ + X₂³ - 7; 4(X₁²)(X₂²) + (X₁³)(X₂) + (X₁)(X₂³) + (X₁+X₂) ⁴

SURD - விகிதமுறா மூலம்

T - வரிசை

TANGENT - தொடுகோடு

TANGENT (FUNCTION OF ANGLE) - தொடுவளை

TANGENT PLANE - தொடுதளம்

TANGENTIAL VELOCITY - தொடுகோட்டுத் திசைவேகம்

TENSOR - பண்புரு

TIMES (EG. 2 TIMES 4, 2x4) - தர, பெருக்கல் (உதா. 2 தர 4. 2 பெருக்கல் 4)

TRAPEZIUM - சரிவகம்

TRAPEZOID - சரிவகத்திண்மம்

TRIGNOMETRY - கோணவியல்

TRUTH TABLE - உண்மை அட்டவணை

U - வரிசை

UNCORRELATED - ஒட்டுறவற்ற

UNIFORM DISTRIBUTION - சீரான பரவல்

UNIT VECTOR - அலகுத் திசையன்

UNIVERSAL SET - முழுத்தொகு கணம்

V - வரிசை

VECTOR - திசையன்

VECTOR FIELD - திசையன் புலம்

VECTOR SPACE - திசையன் வெளி

VERTICALLY OPPOSITE ANGLE - குத்தெதிர்க் கோணம்

VOLUME INTEGRAL - கனத்தொகையீடு, பருமத்தொகையீடு

W - வரிசை

WEAK MAXIMUM - மென் பெருமம்

WEAK MINIMUM - மென் சிறுமம்

X - வரிசை

Y - வரிசை

Z - வரிசை

தொடரும்...

(Video) tamil teaching aids @s.kteachingaidsandideas

FAQs

What is a maths glossary? ›

A collection of mathematical words and their meanings.

What is the first math? ›

The earliest form of mathematics that we know is counting, as our ancestors worked to keep track of how many of various things they had. The earliest evidence of counting we have is a prehistoric bone on which have been marked some tallies, which sometimes appear to be in groups of five.

What is geometry in math Quora? ›

Geometry is the branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, lines, surfaces, solids, and higher dimensional analogs. A particular system of geometry is Euclidean or non-Euclidean .

How do you find glossary words? ›

The glossary is often found at the end of a book or article and is usually in alphabetical order. A glossary can also come at the end of a chapter or even in footnotes.

What is glossary format? ›

Glossaries may be formatted in a number of ways, but generally terms are listed in alphabetical order with their definitions, and a line space separates each entry. They are generally placed before notes and works-cited lists and may appear as part of an appendix before those items.

What are the 4 types of math? ›

The main branches of mathematics are algebra, number theory, geometry and arithmetic.

Who created algebra? ›

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi was a 9th-century Muslim mathematician and astronomer. He is known as the “father of algebra”, a word derived from the title of his book, Kitab al-Jabr.

Who started math? ›

The earliest evidence of written mathematics dates back to the ancient Sumerians, who built the earliest civilization in Mesopotamia. They developed a complex system of metrology from 3000 BC.

Who is the father of calculus? ›

Calculus is commonly accepted to have been created twice, independently, by two of the seventeenth century's brightest minds: Sir Isaac Newton of gravitational fame, and the philosopher and mathematician Gottfried Leibniz.

What are the 3 types of geometry? ›

The most common types of geometry are plane geometry (dealing with objects like the point, line, circle, triangle, and polygon), solid geometry (dealing with objects like the line, sphere, and polyhedron), and spherical geometry (dealing with objects like the spherical triangle and spherical polygon).

How can I learn glossary fast? ›

Put the words in context

A good idea to learn more words faster is to put them in context: Instead of writing lists of random words, try to put them in sentences. That way, you know how the word is used in real life. Plus, if you come up with funny sentences, it will be easier to memorize.

What is my glossary? ›

A glossary is a collection of words pertaining to a specific topic. In your thesis or dissertation, it's a list of all terms you used that may not immediately be obvious to your reader. In contrast, an index is a list of the contents of your work organised by page number.

What is glossary example? ›

A glossary example in a science textbook may contain the words: allele, biology, cell, DNA, mitochondria, zygote, etc. Glossaries are a great resource for readers to rely on when learning new content; glossaries help distinguish between words and content-specific words.

How do you start a glossary? ›

The basic format for a glossary is a list of words in alphabetical order, each with a definition that explains what it means. Each definition you write should: Set out the meaning of the term using the simplest language possible. Keep your audience in mind here again so you can tailor the terminology used.

What comes first in a glossary? ›

The first paragraph of any glossary page is a simple and short description of the term. Preferably, this should be no more than two sentences. Make sure anyone reading the description can immediately understand the defined term.

How do I create my own glossary? ›

To write a glossary, you will first need to identify the terms in your main text that need to be in the glossary. Then, you can create definitions for these terms and make sure the formatting of the glossary is correct so it is polished and easy to read.

What is the hardest math? ›

The Continuum Hypothesis is a mathematical problem involving the concept of infinity and the size of infinite sets. It was first proposed by Georg Cantor in 1878 and has remained one of the unsolvable and hardest math problems ever since.

What are the 4 basic rules of math? ›

The four basic Mathematical rules are addition, subtraction, multiplication, and division.

What is the most difficult branch of math? ›

Calculus

One of the most complex and highly advanced branches of mathematics, which in fact itself has levels to it, be it Pre-calculus, advanced calculus, Accelerated Multivariable Calculus, differential calculus, integral calculus, etc.

Who is the 1st mathematician? ›

Pythagoras of Samos is often described as the first pure mathematician.

Who is the father of math in India? ›

Aryabhatta is the father of Indian mathematics. Aryabhatta's major work: Spherical trigonometry, plane trigonometry. Determined the value of π correct to four decimal places.

Which religion made algebra? ›

Islamic contributions to mathematics began around ad 825, when the Baghdad mathematician Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī wrote his famous treatise al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa'l-muqābala (translated into Latin in the 12th century as Algebra et Almucabal, from which the modern term algebra is derived).

What type of math was invented by Muslims? ›

While Europe endured its “Dark Ages,” the Middle East preserved and expanded the arithmetic, geometry, trigonometry, and astronomy from the ancient Greek philosophers, such as Euclid. The most important contribution may be the invention of algebra, which originated in Baghdad in the House of Wisdom (bayt al-hikma).

Who put letters in math? ›

Much later on, towards the end of the 16th Century, a French mathematician named François Viète first introduced the concept of using letters to represent unknown numbers and quantities when solving math equations. Viète's work truly revolutionized the field of algebra and algebraic notation.

Who discovered numbers? ›

The Egyptians invented the first ciphered numeral system, and the Greeks followed by mapping their counting numbers onto Ionian and Doric alphabets.

What is an example of a glossary? ›

A glossary example in a science textbook may contain the words: allele, biology, cell, DNA, mitochondria, zygote, etc. Glossaries are a great resource for readers to rely on when learning new content; glossaries help distinguish between words and content-specific words.

What do you write in a glossary? ›

A glossary is an alphabetical list of words, phrases, and abbreviations with their definitions. Glossaries are most appropriate when the words, phrases, and abbreviations used within the content relate to a specific discipline or technology area. A glossary can also provide the pronunciation of a word or phrase.

What is an example of the word glossary? ›

A glossary of special, unusual, or technical words or expressions is an alphabetical list of them giving their meanings, for example at the end of a book on a particular subject. A glossary of terms is included for the reader's convenience.

How do you explain glossary to a child? ›

A glossary is an alphabetical list of the commonly unknown words with their definitions. Sometimes, you read informational text online on a mobile device or computer.

What is simple glossary? ›

Glossary is an alphabetical list of terms in a particular domain of knowledge with the definitions for those terms. Traditionally, a glossary appears at the end of a book and includes terms within that book that are either newly introduced, uncommon, or specialized.

What is the purpose of glossary? ›

A glossary is an alphabetical list of words, phrases, and abbreviations with their definitions. Glossaries are most appropriate when the words, phrases, and abbreviations used within the content relate to a specific discipline or technology area. A glossary can also provide the pronunciation of a word or phrase.

What is another name for a glossary? ›

A glossary (from Ancient Greek: γλῶσσα, glossa; language, speech, wording), also known as a vocabulary or clavis, is an alphabetical list of terms in a particular domain of knowledge with the definitions for those terms.

Is a glossary in alphabetical order? ›

A glossary is an alphabetical list of difficult words and their meanings. A glossary helps a reader understand what a word means.

What is a glossary answer? ›

A glossary is a section at the end of a written work that defines confusing, technical, or advanced words. You can think of a glossary as a mini-dictionary for words used in that work.

What is a student glossary? ›

A glossary is a list of terms that relate to a particular subject matter or topic. Each term is accompanied by a description or explanation, and where appropriate a diagram or other representation, within the context of the subject. A glossary entry is generally more descriptive than a dictionary definition.

Where do you put glossary? ›

“A glossary is a list of technical terms or abbreviations that may be unfamiliar to some readers. Those terms used more than once should be listed in a glossary, which is usually placed before the bibliography, i.e. towards the end, but can be place at the end of the preliminary pages (if it is a short glossary).

Videos

1. Names of spices #vocabulary #Tamil
(Tonijoe)
2. English words with Tamil meaning 324 | Spoken English in Tamil | English vocabulary Tamil meaning
(NewLearning)
3. 2 std tamil படவிளக்க அகராதி
(Leema Rose)
4. TNTET Paper 2 Tamil practice quiz | #tntet #tamil
(Dharini)
5. English words with Tamil meaning 324 | Spoken English in Tamil | English vocabulary Tamil meaning
(NewLearning)
6. #Homophones# Peepintomyclassroom#Shorts#
(GRAMMAR KRAMMER)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 10/12/2023

Views: 5644

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.